Naše ciele

Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla a väčšina ľudí nemá čas ani záujem venovať sa problémom, ktoré sa dajú ťažko zmeniť. V minulosti boli ľudia pevne spojení so svojou krajinou, s pôdou, vodou, vtákmi a pod. Ľudia vedeli, že sú na krajine závislí a tak sa o ňu aj starali. Medzičasom sa toho veľa zmenilo. Ľudská spoločnosť za posledných 100 rokov prešla veľký kus cesty, ale či to bola cesta správnym smerom sa ešte len ukáže. V tejto dobe už väčšina ľudí nepracuje v poľnohospodárstve, v lesoch, vo viniciach. Väčšina ľudí už nepracuje v krajine. Stalo sa to, že ľudom sa krajina odcudzila a prestali jej rozumieť, prestali krajinu chápať a začali ju ničiť.

Naše ciele

 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Ochrana rastlín, živočíchov a pôdy
 • Zvyšovanie biodiverzity v krajine
 • Obnova pôvodných lúčnych a lesných spoločenstiev
 • Opatrenia na zadržiavanie vody v krajine
 • Prírode blízke hospodárenie na poliach a v lesoch
 • Ozdravenie poľnohospodárskej pôdy
 • Osveta a vzdelávanie ľudí
 • Budovanie vzťahu krajina – človek
 • Na 10% územia nerobiť NIČ

Čo preto robíme

 • Upravujeme a staráme sa o vzácne miesta v krajine, systematicky budujeme vzťah miestnych ľudí k danému miestu (budovanie vzťahu človek-krajina)
 • Vysádzame solitérne stromy, medze a aleje stromov
 • Odstraňujeme čierne skládky
 • Organizujeme tvorivé dielne zamerané na prírodu
 • Podporujeme zlepšenie hniezdnych možností pre vtáky

Čo plánujeme

 • Budovať náučné chodníky, pamätné a informačné tabule
 • Podnikať rôzne vychádzky a workshopy s deťmi aj dospelými zamerané na krajinu jej tvorbu a ochranu
 • Podporovať agrolesnícke systémy hospodárenia
 • Podporovať rôzne opatrenia na ekologizáciu hospodárenia v krajine
 • A veľa ďalšieho

O nás

Kto sme

Sme skupina ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud našej krajiny a rozhodli sa pre to niečo robiť. Našim cieľom je utvoriť krajinu, v ktorej budeme vedieť hospodáriť a žiť tak, aby z nej niečo zostalo aj pre budúce generácie. Nápadov je veľa, ďaleko viacej ako by malá skupina ľudí dokázala zrealizovať. Naopak, je veľa ľudí, ktorí by niečo chceli robiť, ale nevedia čo a ani ako. Preto sa neustále rozširujeme a sme veľmi radi, že medzi nás prichádzajú ďalší ľudia a rozširujú naše rady.


Našou úlohou je vrátiť človeka do krajiny a krajinu do ľudského srdca.

O nás

Naša vízia

Krajinu tvorí obrovské množstvo rôznych žijúcich druhov organizmov, skál, riek, vodných plôch, ale aj polí, ľudských sídiel, kaplniek a mnohých ďalších prvkov. Súčasťou krajiny je divoká príroda, v ktorej človek nezasahuje, ale aj kultúrna krajina, v ktorej človek žije a pretvára ju. Našou víziou je poctivou prácou utvoriť krajinu, v ktorej bude mať svoje miesto človek aj príroda. Človek má v prírode pracovať, má si ju ctiť a chrániť a mal by hospodáriť tak, aby krajina a všetky jej prvky neboli žiadnym spôsobom degradované a ničené, ale aby zostali zachované.

Jedenáste prikázanie

Ako verný správca zdedíš túto svätú zem a budeš chrániť jej bohatstvo a plodnosť z pokolenia na pokolenie. Budeš chrániť svoje role pred vymieľaním pôdy, svoje tečúce vody pred vysychaním, svoje lesy pred drancovaním a svoje svahy pred prílišným spásaním, aby tvoji potomkovia mohli mať hojnosť na veky. Ak ktokoľvek v tomto spravovaní zeme sklame, tvoje úrodné polia sa zmenia na neplodné, kamenité planiny, ktoré budú pretkané stružkami odplavujúcimi živiny. Počty tvojich potomkov začnú slabnúť a budú žiť v núdzi a nedostatku alebo úplne zmiznú z povrchu zeme.

Walter C. Lowdermilk

Blog

Všetky články...