Naše aktivity

Staráme sa o vzácne miesta v krajine

V krajine aktívne vyhľadávame krajinársky zaujímavé miesta, ktoré sú zanedbané a revitalizujeme ich. Na týchto miestach častokrát osádzame lavičku, informačnú tabuľu alebo iné zaujímavé prvky za účelom zvýšenia hodnoty daného miesta.

Cieľom je vytvoriť v krajine miesta, cez ktoré ľudia začnú znova vnímať svoju krajinu a jej genius loci a zároveň tým zveľadiť celkový vzhľad krajiny

Vysádzame medze, solitérne stromy a aleje stromov

Vo voľnej a poľnohospodársky obrábanej krajine vysádzame solitérne stromy, medze, ale aj aleje stromov, pričom kladieme dôraz na to, aby to boli pôvodné dreviny. Výnimkou nie je ani vysádzanie ovocných stromov z pôvodných krajových odrôd.

Pokiaľ je to možné, tak cieľom je sadiť stromy s ľuďmi z miestnej komunity aj so školopovinnými deťmi a ich rodičmi, čím sa buduje zdravý vzťah detí a rodičov k prírode.

Aktívne riešime problém „kam sadiť“, aby boli splnené všetky zákonné podmienky a rešpektované aj súkromné vlastníctvo pôdy.

Odstraňujeme čierne skládky

Aktívne sa podieľame na odstraňovaní čiernych skládok a revitalizácii okolia.

Organizujeme tvorivé dielne zamerané na prírodu

Prácu s deťmi považujeme za veľmi dôležitú súčasť osvety.

Na základe toho pomáhame organizovať tvorivé dielne zamerané na environmentálne témy a týmto spôsobom učíme deti, ale aj ich rodičov lepšie porozumieť vzťahu medzi človekom a prírodou a zároveň deti učíme manuálnej zručnosti.

Podporujeme zlepšenie hniezdnych možností pre vtáky

Aktívne spolupracujeme s inými organizáciami na podpore hniezdenia vtákov v krajine a na ich monitoringu.

Vyrábame a vešiame búdky pre zlepšenie hniezdnych možností vtákov vo voľnej krajine.

Vytváraním hniezdnych možností pre dravé vtáky podporujeme ekologickú ochranu poľnohospodárskych plodín pred hlodavcami.

Plánujeme

Podporovať a šíriť osvetu o ďalších ekologických opatreniach v poľnohospodárstve a v krajine

 • Vytvárať a distribuovať propagačné a edukačné materiály o ekologických opatreniach v poľnohospodárstve.
 • Komplexne riešiť problematiku biopásov s cieľom častejšieho používania v praxi.
 • Motivovať vlastníkov pôdy, aby sa na ich pozemkoch hospodárilo ekologicky a aby v čo najväčšej možnej miere používali postupy na ochranu pôdy a zvyšovali biodiverzitu v krajine.
 • Komplexne riešiť problematiku zadržiavania vody v krajine.
 • Rôznymi spôsobmi sa snažiť minimalizovať používanie chémie v poľnohospodárstve.
 • Aplikovať opatrenia na zabránenie vodnej a veternej erózii.
 • Podporovať proces fragmentácie krajiny.
 • Na časti územia zavádzať také formy hospodárenia, ktoré majú popri produkčnej aj inú nepoľnohospodársku funkciu (napríklad výmladkové pestovanie štiepky popri cestách).

Podporovať a šíriť osvetu ohľadom agrolesníckych spôsobov hospodárenia

 • Vytvárať a distribuovať propagačné a edukačné materiály o agrolesníctve.
 • Organizovať prednášky na tému agrolesníctvo.
 • Na pozemkoch združenia a našich sympatizantov rôznymi spôsobmi podporovať aplikáciu agrolesníckych spôsobov hospodárenia.
 • Snažiť sa o legislatívne zmeny na podporu agrolesníctva.